Ming Pao Interview

 

  明報: 大灣區GBA專題新聞 (25-04-2022)

  PDF
 

  

 

  1. 明報: 大灣區GBA專題:新數據互動系統 「看穿」灣區海洋 港科學家團隊研發 盼助平衡保育與發展  
      
https://bit.ly/38jnfBQ   

 

  2. 明報: 大灣區GBA專題:港治水政出多門 倡設海洋局協調
      https://bit.ly/39gzsIb

 

  3. 明報: 大灣區GBA專題:幕後功臣廣州超算 光纖專線連通科大

      https://bit.ly/3k540Pk

 

  4. 明報: 大灣區GBA專題:WavyOcean手機可用 3D呈現海洋溫度硝氮度

      https://bit.ly/3vziWdC

 

 

What to read next